huishoudelijk reglement

 

Het huishoudelijk reglement

 

Onze vereniging draagt de naam “Nederlandse Vereniging Canaria” ofwel “Asociación Neerlandesa Canaria”, afgekort tot NVC. Zij is opgericht op 23 juni 1973 en heeft zetel op Gran Canaria. Postadres van de vereniging is: Apertado de Correos 302, 35100 Playa del Ingles in de gemeente San Bartolome de Tirajana. Ons verenigingsjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september. Onze vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van een aangename levenssfeer voor de Nederlands sprekenden op Gran Canaria en het doen informeren van de leden over alle zaken die van belang zijn voor de leden die periodiek of permanent op Gran Canaria verblijven. Daarnaast het bevorderen van een goede verstandhouding tussen de leden en de Canarische bevolking en overheid en belangstelling voor de Canarische regio.

Wij ontwikkelen activiteiten en evenementen om deze doelstelling te realiseren zoals:

 • Het regelmatig organiseren van sportieve en sociale activiteiten.
 • Het bevorderen van de kennis van de Spaanse taal en cultuur.
 • Het organiseren van bijeenkomsten, vergaderingen, rondleidingen en andere evenementen.
 • Het uitgeven van een verenigingsblad NVC Clubnieuws en het in stand houden van de website www.ned-ver-canaria.nl

1. Lid van de vereniging kunnen zijn:

 • Natuurlijke personen die handelsbekwaam zijn en niet onderworpen zijn aan enige wettelijke of juridische beperking om deel te nemen aan een vereniging.
 • Rechtspersonen, waarbij de wettelijke vertegenwoordiger zich kan uitdrukken in de Nederlandse taal.
 • Een kandidaat-lid wordt door tenminste twee met name te noemen leden aan het bestuur voorgedragen.
 • De naam van het kandidaat-lid en de namen van degenen, die hem/haar voordragen worden schriftelijk ter kennis gebracht aan de leden via het NVC Clubnieuws.
 • Binnen een maand na deze publicatie beslist het bestuur over al dan niet toelating.
 • Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden aan het einde van het boekjaar met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.
 • Voor verdere informatie over de rechten en plichten van de leden: zie bijlage 1.
 • Het bestuur kan aan de algemene vergadering voorstellen het erelidmaatschap te verlenen aan een persoon die zich voor de vereniging buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt.

2. De afdelingen

 • Informeren het bestuur over hun interne regelgeving.
 • Zij doen jaarlijks in een bijeenkomst of in het verenigingsblad verslag van hun activiteiten en hun financiële beleid aan de leden van de vereniging en het bestuur.
 • Aan de activiteiten van de afdelingen kan door niet-leden maximaal driemaal worden deelgenomen, waarbij het uitgangspunt is dat zij per keer een grotere financiële bijdrage leveren dan de leden.
 • Leden kunnen een of meer evenementen voor de vereniging organiseren.
 • Nadat een evenement de goedkeuring van het bestuur heeft gekregen, en organisatie en financiën in overleg met het bestuur zijn geregeld, kan het als een NVC-evenement plaats vinden.

3. Het bestuur

 • Bestaat uit tenminste vijf leden van de vereniging die door de algemene vergadering voor een periode van drie jaar worden gekozen.
 • De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen.
 • Het bestuur kiest uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 • Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid nemen een of meer bestuursleden diens taken waar tot aan de eerstvolgende algemene vergadering.
 • Een bestuurslid kan niet meer dan twee zittingsperioden achter elkaar zitting hebben.
 • Na tenminste een jaar na afloop van zijn/haar bestuurslidmaatschap kan een lid evenwel opnieuw als bestuurslid worden gekozen.
 • Voor verdere informatie over de rechten en plichten van het bestuur en hun taakomschrijving: zie bijlage 2.

4. De algemene vergadering

 • Vindt in principe plaats in de maand november. Hierin wordt verslag gedaan van het afgelopen verenigingsjaar.
 • Tenminste dertig dagen voor een algemene vergadering worden de leden via het verenigingsblad geïnformeerd over de datum en de voorlopige agenda.
 • De definitieve agenda wordt tijdens de algemene vergadering vastgesteld.
 • Een lid kan door ten hoogste vier andere leden gemachtigd worden namens hen tijdens de algemene vergadering op te treden.
 • Een lid, dat door een ander lid gemachtigd is namens hem/haar tijdens de algemene vergadering op te treden, overhandigt deze machtiging aan het bestuur en tekent de presentielijst ook namens hem/haar.
 • Vóór een algemene vergadering tekenen de leden de presentielijst.
 • Alleen een lid, op wiens naam de presentielijst is getekend, kan zijn/haar stemrecht in de algemene vergadering (doen) uitoefenen.
 • Het mondeling stemmen geschiedt bij handopsteken. Indien naar het oordeel van de voorzitter de uitslag hiervan onduidelijk is, zal schriftelijk worden gestemd.

5. De kascommissie

 • In de algemene vergadering wordt de kascommissie voor het lopende verenigingsjaar gekozen.
 • De kascommissie bestaat uit twee leden en een reserve-lid, die gekozen worden uit de leden van de vereniging, die geen bestuurslid zijn.
 • Jaarlijks treedt een der leden van de kascommissie af en neemt in principe het reserve-lid diens plaats in.
 • Voor verdere informatie over de gang van zaken bij de Algemene Vergadering: zie bijlage 3.

6. Oorzaken waardoor de vereniging ontbonden kan worden:

 • Door een gerechtelijk vonnis.
 • Bij besluit van een buitengewone algemene vergadering.
 • Door een in artikel 39 van het Spaanse burgerlijk wetboek bepaalde oorzaak.

7. Liquidatiecommissie

Na een ontbindingsbesluit zal de buitengewone algemene vergadering een liquidatiecommissie benoemen, met als taken:

 • Waken over de integriteit van het erfgoed van de vereniging.
 • Afsluiten van lopende operaties en verrichten van de werkzaamheden die vereist zijn voor de liquidatie.
 • Innen van de openstaande schulden van de vereniging.
 • Liquideren van het erfgoed en betalen van de schuldeisers.
 • Aanbieden van het overschot aan de charitatieve doelen zoals genoemd in de statuten, te weten Cruz Roja Española en Caritas, in gelijkmatige porties verdeeld.
 • Het laten uitschrijven van de Vereniging uit het Registro de Asociaciones.

8. Vaststellen Huishoudelijk Reglement

 • Een besluit tot vaststelling of wijziging van dit Huishoudelijk Reglement kan worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering.
 • In alle gevallen waarin door dit Huishoudelijk Reglement niet wordt voorzien, of waarin verschil van mening over de uitleg van enig artikel hiervan bestaat, beslist het bestuur met verantwoording daarover aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.
 • De Spaanse wet en rechtsgang zijn bij noodzakelijke interpretatie altijd van toepassing.

Het Bestuur NVC

Aantal bijlagen : 3

De taken en bevoegdheden van NVC leden

(bijlage 1)

Lid van de vereniging kunnen zijn:

 • Natuurlijke personen die handelingsbevoegd zijn, en niet zijn onderworpen aan enige wettelijke of juridische beperking om deel te nemen aan een vereniging.
 • Rechtspersonen, waarbij de wettelijke vertegenwoordiger zich kan uitdrukken in de Nederlandse taal.
 • Een kandidaat-lid wordt door ten minste 2 met name genoemde leden aan het bestuur worden voorgedragen.
 • De naam van een kandidaat-lid en de namen van de leden die hem/haar voordragen worden schriftelijk ter kennis gebracht aan de leden via het NVC clubnieuws en de website.
 • Binnen een maand na deze publicatie  beslist het bestuur over de toelating.
 • Indien het bestuur besluit om een kandidaat-lid niet toe te laten dan zal het bestuur dit zo spoedig mogelijk aan het kandidaat-lid mededelen.

De leden hebben de volgende rechten.

 • Het bijwonen en deelnemen aan de ALV.
 • Het deel uitmaken van de afdelingen van de vereniging.
 • Te worden geïnformeerd over de voortgang van de activiteiten; de financiële positie en de identiteit van de vereniging.
 • Het deelnemen aan handelingen binnen de vereniging.
 • Het kennis nemen van de Statuten; het Huishoudelijk Reglement en overige richtlijnen van de vereniging.
 • Het inzien van de boeken van de vereniging overeenkomstig het daartoe nader bepaalde.
 • Het vrijwillig beëindigen van het lidmaatschap aan het eind van het boekjaar en met inachtneming van 1 maand opzeg termijn.
 • Te worden gehoord voorafgaande aan voorgenomen disciplinaire maatregelen en te worden geïnformeerd over de gebeurtenissen die tot dergelijke maatregelen aanleiding geven.
 • Een definitieve disciplinaire maatregel dient schriftelijk te worden gemotiveerd.
 • Het aanvechten van beslissingen wanneer deze beslissingen in strijd worden geacht met de Wet, de Statuten en Huishoudelijk Reglement.

NVC leden kunnen via andere leden voorgedragen worden als ere-leden, omdat zij zich voor de vereniging buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt.

 • Het bestuur zal de voordracht aan de ALV melden en bij de benoeming adviseren.
 • Ere-leden hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden maar zijn vrijgesteld van het betalen van de jaarlijkse contributie.
 • Ere-leden worden benoemd voor het leven en kunnen op eigen schriftelijk verzoek van hun lidmaatschap worden ontheven.

De leden hebben de volgende plichten.

 • In te stemmen met de doelstellingen van de vereniging en samen te werken bij de uitvoering daarvan.
 • Het betalen van contributie alsmede een hoofdelijke omslag en andere bijdragen mits die zijn vastgesteld tijdens de ALV.
 • Voldoen aan verplichtingen die het gevolg zijn van bepalingen zoals vermeld in de Statuten en huish. Reglement.
 • Het eerbiedigen, handhaven en voldoen aan de rechtsgeldige besluiten zoals genomen door het bestuur en/of de ALV.

De afdelingen

Wanneer een lid of leden een NVC activiteit willen oprichten en goedkeuring van het bestuur hebben, wordt advies en soms financiële aanloopsteun gegeven. Deze NVC activiteit is dan aan de volgende regels gebonden:

 • De NVC activiteit dient minimaal te beschikken over een activiteitenleider (m/v) en een assistent voor het financiële beheer, tezamen de activiteitenleiding.
 • De activiteitenleider is het aanspreekpunt in de contacten tussen het bestuur en de NVC activiteit.
 • De activiteitenleiding informeert het bestuur over hun interne regelgeving.
 • De regelgeving van de activiteit mag niet strijdig of afwijkend zijn met de inhoud van het huishoudelijk reglement.
 • Het seizoen van de activiteit is gelijk aan het verenigingsboekjaar.
 • De NVC activiteit is zelf verantwoordelijk voor haar financiële huishouding.
 • De activiteiten worden dusdanig georganiseerd dat zij kostendekkend ten uitvoer kunnen worden gebracht.
 • Jaarlijks worden door 2 leden, die deelnemen aan de activiteiten, dan wel door de penningmeester van de vereniging, de financiële bescheiden van de NVC activiteit gecontroleerd.
 • De activiteit doet jaarlijks, in een bijeenkomst en in het verenigingsblad, verslag van hun activiteiten en hun financiële beleid aan de leden van de vereniging. Het verslag  dient uiterlijk per 1 november van elk jaar aan het bestuur van de vereniging ter  beschikking te worden gesteld zodat het op de eerst komende ALV ter behandeling kan worden geagendeerd.
 • De NVC activiteit is gehouden uitvoering te geven aan besluiten welke door de ALV zijn geaccordeerd. Eveneens dient de activiteitenleiding besluiten aangaande een disciplinair dossier conform actief uit te voeren.
 • Een geroyeerd of geschorst lid heeft, gedurende de looptijd van de sanctie geen recht om aan activiteiten deel te nemen, ook niet als introducé.
 • Een activiteit die onverhoopt te maken krijgt met financiële tekorten kan aan het bestuur een verzoek richten om deze tekorten aan te vullen. Aan zo’n verzoek kan enkel worden voldaan indien de activiteit de laatste drie verenigingsjaren heeft voldaan aan de bovenstaande regels.

Een NVC activiteit  heeft het recht tot het invoeren van  kernleden

 • Kernleden zijn leden van de vereniging die behoren tot de vaste kern van een activiteit. Zij betalen hiervoor, buiten de kosten van deelname aan de activiteit, een vast bedrag per verenigingsjaar.
 • Een activiteit die kernleden kent, verleent aan deze kernleden stemrecht op de jaarlijkse activiteitenvergadering waarvoor de vergaderstukken tijdig aan de kernleden ter beschikking worden gesteld.
 • Een activiteit die kernleden kent, verleent aan die kernleden mede-beslissingsbevoegdheid op de jaarlijkse activiteitenvergadering.
 • Voorstellen en wijzigingen van interne regelgeving behoeven een gewone meerderheid (50% plus 1) van de aanwezige stemmen.

Bij een NVC activiteit die geen kernleden kent, is de beslissingsbevoegdheid in handen van het activiteitenleider en de financieel assistent.

 • De activiteit heeft het recht om per deelnemer een deelnamebijdrage te vragen. De hoogte van deze deelnamebijdrage wordt vastgesteld door de activiteitenleiding
 • Wanneer een deelnamemogelijkheid beperkt is, om welke reden of oorzaak dan ook, dan gaan kernleden van de betreffende activiteit vóór op leden van de vereniging, en leden van de vereniging gaan weer vóór introducés.

Aan de activiteiten kan door introducés maximaal 3 maal per seizoen worden deelgenomen.

De taken en bevoegdheden van het bestuur

(bijlage 2)

Het bestuur is het orgaan dat de belangen van de vereniging beheert en vertegenwoordigt conform de besluiten en richtlijnen van de Algemene Ledenvergadering. De bevoegdheden van het bestuur zullen zich in het algemeen uitstrekken tot het realiseren van alle doelstellingen van de vereniging zoals vastgelegd in de Statuten en in dit Huishoudelijk Reglement en voor zover zij geen instemming vereisen van de Algemene Ledenvergadering

In het bijzonder zijn de bevoegdheden van het bestuur:

 • Het waken over de uitvoering van de Statuten en huish. reglement en het uitvoeren van besluiten die op de Algemene Ledenvergadering zijn genome.
 • Het samenstellen en uitbrengen van de secretariële en financiële verslagen.
 • Een inventarisstaat samenstellen van de in het bezit van de Vereniging zijnde goederen.
 • Het goedkeuren van te organiseren activiteiten door afdelingen of individuele leden.
 • Het voor de leden ter beschikking houden van de secretariële en financiële verslagen en het Ledenregister.
 • Het innen van contributie van de leden en het bijhouden van de bijhorende administratieve en financiële rekeningen.
 • Het maken van een concept Huishoudelijk Reglement.

Het Bestuur komt ten minste 5 (vijf) maal per verenigingsjaar bijeen of zoveel vaker als men nodig acht of als de leden hier om vragen. De bestuursvergaderingen worden gehouden op uitnodiging van de voorzitter en secretaris. Bij de uitnodiging met datum, tijd en plaats, die 10 dagen van te voren wordt verzonden, is een voorlopige agenda toegevoegd

Om de samenstelling van het bestuur geldig te doen zijn dient ten minste 1/3 (een derde) van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigt te zijn. Besluiten worden aangenomen bij een meerderheid van stemmen (de helft plus één). behalve als het een disciplinaire maatregel tegen een lid betreft in welk geval een meerderheid van 2/3 (twee derde) van de stemmen is vereist. Bestuursleden kunnen zich bij ontstentenis enkel laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid. Een op schrift gestelde machtiging daartoe dient voor elke bestuursvergadering te worden gericht aan de voorzitter.Het Bestuur zal bestaan uit een Voorzitter; een Vicevoorzitter; een Secretaris; een Penningmeester plus  maximaal 5 leden. De vrijwilligers, zijnde leden van de vereniging, die deze voornoemde functies op zich hebben genomen, zullen dit doen voor een zittingsperiode van 3 jaar. Zij kunnen zich eenmaal voor een aansluitende nieuwe zittingsperiode van 3 jaar herkiesbaar stellen. Een lid kan zich minimaal 1 jaar na zijn/haar bestuurslidmaatschap opnieuw als bestuurslid verkiesbaar stellen. De Voorzitter wordt door de Algemene Ledenvergadering in functie gekozen. De overige functies worden door de bestuursleden intern verdeeld. Het bestuur zal haar functies gaan uitoefenen nadat zij van de Algemene Ledenvergadering het mandaat daartoe hebben verkregen.

Taken en bevoegdheden Bestuursleden

Voorzitter:

 • Het wettig vertegenwoordigen van de vereniging;
 • Het oproepen en voorzitten van bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering conform de richtlijnen in de Statuten;
 • Het waken over de uitvoering van de sociale doelen;
 • Het met een handtekening bekrachtigen van de notulen, certificaten en overige documenten van de vereniging;
 • In algemene zin die bevoegdheden uitoefenen zoals deze door de Statuten en Huishoudelijk Reglement  worden verleend.

Vicevoorzitter.

 • Het vervangen van de voorzitter in geval van afwezigheid of ziekte;
 • Het waarnemen van de functie van voorzitter, met voorlopig karakter, wanneer de eigenlijke voorzitter zijn/haar mandaat beëindigd;
 • Alle bevoegdheden die door de voorzitter of de Algemene Ledenvergadering aan hem zijn verleend.

 Secretaris.

 • Het maken en met een handtekening bekrachtigen van notulen van de zittingen van de Algemene Ledenvergadering en het bestuur;
 • Het bijhouden van het Ledenregister en daarin de data van in- en uitschrijving vastleggen.
 • Deze taak kan in voorkomende gevallen worden opgedragen aan een Ledenadministrateur wanneer deze functionaris in het Bestuur is aangesteld;
 • Het ontvangen/behandelen van de verzoeken tot inschrijving als lid;
 • Het bijhouden van een overzicht van de inventaris aan goederen die aan de vereniging toebehoren.
 • Het onder zijn beheer houden van de documenten en archieven van de vereniging;
 • Het uitgeven van certificaten.

Penningmeester.

 • Het beheren van de financiële middelen van de vereniging;
 • Het samenstellen van begrotingen, balanssen en resultatenrekeningen van de vereniging;
 • Het tekenen voor ontvangsten, het innen van contributies van de leden en het doen van inningen en betalingen;
 • Het bijhouden en beheren van de boekhouding van de vereniging;
 • De tekeningsbevoegdheid bij betalingen kent een maximum van € 2.500 (tweeduizendvijfhonderd euro) per betalingsopdracht.
 • Bij het voldoen van financiële verplichtingen die dit bedrag overstijgen is als tweede handtekening de handtekening van de Voorzitter noodzakelijk.

Overige Bestuursleden

Gekozen vertegenwoordiger van een NVC bestuursactiviteit of commissie zoals:

 • Commissie Ledenwerving en administratie.
 • Commissie Evenementen en activiteiten.
 • Commissie Redactie Clubnieuws en Website.
 • Commissie Sociale zorg.

De leden van het Bestuur kunnen worden ontheven van hun functie op grond van de volgende motieven.

 • Door vrijwillig afstand te doen;
 • Door overlijden of een overlijdensverklaring, ziekte of een andere oorzaak die hem/haar verhindert om de functie naar behoren uit te voeren;
 • Door het verlies van het lidmaatschap van de vereniging;
 • Door onbekwaamheid, onbevoegd verklaring of onverenigbaarheid van functie conform de huidige wetgeving;
 • Vanwege het overschrijden van zijn/haar maximale zittingsperiode;
 • Door vertrek, goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering;
 • Het begaan van een zeer ernstige overtreding.

De zittende bestuursleden nemen de taken over van het voortijdig vertrokken bestuurslid tot uiterlijk de eerstkomende Algemene Ledenvergadering.

De taken en bevoegdheden van de algemene ledenvergadering

(bijlage 3)

De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging en is samengesteld uit alle aanwezige leden alsmede uit leden die zich middels een geldende machtiging laten vertegenwoordigen. De ALV neemt bindende besluiten op basis van een meerderheid (de helft van de aanwezige stemmen plus één) tenzij voor bepaalde onderwerpen een nader bepaalde stemmenverhouding is vereist. De ALV zal, in gewone zitting, tenminste eenmaal per jaar worden opgeroepen in de periode november tot april, doch bij voorkeur in de maand november, voor de behandeling en goedkeuring van de jaarrekening van het afgelopen verenigingsjaar en de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar. De ALV zal in buitengewone zitting worden opgeroepen wanneer het Bestuur dit wenselijk acht of wanneer minimaal 10 % van de leden die wens daartoe schriftelijk kenbaar heeft gemaakt. Indien het oproepen van de ALV geschiedt op initiatief van de leden dan zal deze vergadering worden gehouden binnen een termijn van 30 kalenderdagen nadat de aanvraag daartoe door het Bestuur is ontvangen. De ALV wordt opgeroepen door de Voorzitter onder de vermelding van de voorlopige Agenda. De uitnodiging daartoe dient uiterlijk 30 kalenderdagen vóór de voorgenomen vergaderdatum te zijn verzonden c.q. ter kennis van de leden te zijn gebracht middels een vermelding in het Clubnieuws en de website. De voorlopige Agenda is vastgesteld door het Bestuur.

Indien de definitieve Agenda hiervan afwijkt zal deze uiterlijk 10  kalenderdagen vóór de ALV schriftelijk aan de leden worden bekendgemaakt. De onderliggende stukken voor deze ALV zijn uiterlijk 10 kalenderdagen vóór de ALV op aanvraag beschikbaar. Indien de ALV wordt opgeroepen op verzoek van de leden dan stellen deze leden de Agenda vast. De ALV, zowel in gewone als in buitengewone zitting, is rechtsgeldig samengesteld wanneer bij een eerste oproeping ten minste 1/3 van de leden (inclusief machtigingen) aanwezig is en bij een tweede oproeping ongeacht het aantal aanwezige leden en/of machtigingen.

Een lid kan door maximaal vier andere leden gemachtigd worden om namens hen op te treden tijdens de ALV. Alvorens aan de ALV deel te nemen dienen de leden de Presentielijst te ondertekenen. Een lid, die door een ander lid gemachtigd is om namens hem/haar tijdens de ALV op te treden, overhandigt deze machtiging aan het verenigingslid die met het bijhouden van de presentielijst is belast en tekent de presentielijst ook namens de machtigingsgever. Enkel een lid, op wiens naam de presentielijst is getekend, kan zijn/haar stemrecht tijdens de ALV uitoefenen. Een lid die zijn/haar contributie over het afgelopen verenigingsjaar niet heeft voldaan, is van stemrecht uitgesloten en kan dan ook geen ander lid machtigen om namens hem/haar tijdens de ALV op te treden.

Stemmen over zaken gaat bij handopsteken. Indien, naar het oordeel van de Voorzitter, de uitslag hiervan onduidelijk is, zal schriftelijk worden gestemd. Stemmen over personen geschied altijd schriftelijk. Besluiten van de ALV omtrent een opgezegd vertrouwen in een lid vereisen een 2/3 (twee derde) meerderheid van de aanwezige stemmen. Besluiten van de ALV over opheffing van de vereniging; wijziging van de Statuten; wijziging van het Huishoudelijk Reglement; vervreemding van goederen; en bezoldiging van functionarissen vereisen een 2/3 (twee derde) meerderheid.

De taken van de ALV bestaan uit het overleggen en besluiten over de volgende onderwerpen.

 • Het verkiezen van de voorzitter van het bestuur en het mandaat verlenen aan de andere bestuursleden.
 • Het controleren van het bestuur en het goedkeuren van haar handelingen.
 • Goedkeuring van bezoldiging van leden van het bestuur en overige functionarissen.
 • Het onderzoeken en goedkeuren van de algemene handelen en het bespreken en goedkeuren van het Jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar zoals deze door het bestuur worden gepresenteerd.
 • Het goedkeuren van de jaarlijkse begroting van inkomsten en uitgaven voor het komende verenigingsjaar en het goedkeuren van het financieel jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar.
 • Het aanstellen van een Kascommissie voor het lopende verenigingsjaar. Deze commissie bestaat uit twee leden en een reservelid, niet zijnde bestuursleden. Een lid van deze commissie kan nooit langer dan 2 jaar zitting hebben in deze commissie, is dan automatisch aftreden en het reservelid neemt de vrijgekomen plaats in.
 • Het ratificeren van de door het Bestuur goedgekeurde inschrijvingen van leden en het ter kennis nemen van vrijwillige uitschrijving van leden.
 • Het wijzigen van de Statuten en/of het huishoudelijk reglement.
 • Het beslissen over verwerving of vervreemding van goederen.
 • Goedkeuren van aansluiting bij enig overkoepelend verband, dan wel het opzeggen hiervan.
 • Besluiten tot opheffing van de vereniging.
 • Het aanstellen van een Commissie van Opheffing.
 • Overige zaken die naar het oordeel van de ALV bespreking en goedkeuring behoeven.

Het certificeren c.q. bekrachtigen van besluiten, genomen op de ALV en de reguliere bestuursvergaderingen, geschiedt met de ondertekening door de voorzitter en de secretaris.