berg-16.jpg

Bergwandelen

De bergwandelingen op Gran Canaria vinden plaats vanaf 14 oktober 2021 t/m maart 2022, iedere 2e en 4e donderdag van de maand. De wandelingen zijn heel gevarieerd, met prachtige uitzichten en steeds weer op een ander deel van het eiland. Met de bus gaan we naar het beginpunt van de altijd gevarieerde wandeling, met onderweg een koffiestop. Het vertrek is altijd om 09.00 uur vanaf de Calle Holanda in Playa del Inglés. Alleen stevige schoenen met een goed profiel worden geaccepteerd en neem ook voldoende water en een "tussendoortje" mee.


De wandelingen

27 januari 2022

Van Los Marteles naar Guayadeque (Amandelbloesem)

Ook dit jaar mag de amandelbloesemtocht niet op ons programma ontbreken. We starten onze wandeling op 1700 meter hoogte en lopen over lava paden om de Caldera de Los Marteles heen, naar de barranco de Guayadeque. Dit is een hele mooie groene barranco met veel amandelbomen, zodat we tussen de bloesem doorlopen naar Guayadeque dat op een hoogte van 1000 meter ligt. De tocht duurt ongeveer 3 uur.

10 februari

Santa Lucia – Rosiana **

Deze mooie wandeling beginnen we in Santa Lucia, op het plein achter de VVV op 700 m hoogte. Langs typische straatjes klimmen we langzaam naar de bergpaadjes op 850 m. We hebben steeds mooi zicht op Santa Lucia, San Bartolome, de Risco Blanco en de barranco richting zee. We passeren kleine finca’s, steeds omringd door planten en bloemen lopen we over goede bergpaden. Na 7,5 km worden we in Rosiana opgehaald, duur van de wandeling ca 3 uur.

24 februari

San Mateo – San Roque **

We starten de wandeling in San Mateo en beginnen met een klim van 200 meter naar een lomo, vandaar gaat het bergafwaarts, met soms nog een klein klimmetje. Het is een zeer gevarieerde wandeling, met steeds mooie uitzichten soms richting Las Palmas en soms richting Valsequillo. Het is een mooi groen gedeelte van het eiland, waar in februari de flanken van de bergen geel zien van de bloeiende planten zoals de brem. Onderweg zien we de nodige rotsholen door de herders gebruikt als stal voor het vee. De wandeling is 9 km en de duur van de wandeling is ruim 3 uur.

(Aanduiding zwaarte routes: * makkelijk ** middel *** moeilijk)

De kosten voor Bergwandelen zijn inclusief busvervoer, koffie en een gevarieerde lunch.

Voor leden van de NVC € 34,00 en voor niet-leden € 41,00.

Aanmelden uiterlijk zondag voorafgaande aan de wandeling tot 21.00 uur

Rob Zoet telefoon: +31 617 000 611 (Whats app) of per onderstaand contactformulier

Het montañerosteam bergwandelen Gran Canaria:

Ton Goossens en Rob Zoet.

Aanmelden bergwandeling

Velden gemerkt met een * zijn verplicht.

De velden gemerkt met een * zijn verplicht!

Algemene voorwaarden van de Montañeros van de Lage Landen, van de Nederlandse Vereniging Canaria, ingaande 1 oktober 2014
Artikel 1. Aansprakelijkheid

1. Het bestuur van de montañeros noch de begeleiders van de activiteit zijn aansprakelijk voor enige schade en/of letsel die/dat, direct of indirect, kan worden of wordt opgelopen ten gevolge van of tijdens een van de activiteiten, tijdens het gebruik van vervoermiddelen, etc. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van bijzondere omstandigheden die ontstaan door mechanische pech, natuurrampen, staking, ziekte of andere calamiteiten.
2. Het bestuur van de montañeros en de begeleiders van de activiteit zijn verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de activiteiten, beoordeeld naar de normen van die daarvoor gelden ter plaatse waar de activiteiten plaatsvinden.
3. Het bestuur van de montañeros aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van bijzondere omstandigheden waarop zij geen invloed heeft. Indien ten gevolge van dergelijke omstandigheden de activiteit geen doorgang kan vinden worden reeds gemaakte kosten in principe verdeeld over de deelnemers.

Artikel 2. Vereisten voor deelname

1. Vóór deelname verklaart de deelnemer door vermelding van zijn/haar naam en handtekening op de deelnemerslijst de voorwaarden voor deelname te hebben gelezen of ontvangen en daarmee akkoord te gaan.
2. De deelnemer is verplicht tijdens de activiteit passend schoeisel met een goede grip te dragen.
3. Medeneming van een hond of ander dier is niet toegestaan.
4. De deelnemer dient voorafgaand aan de activiteit het vereiste bedrag contant te voldoen.
5. De deelnemer dient bij deelname over een goede fysieke en geestelijke gesteldheid te beschikken.
6. De deelnemer is verplicht om voorafgaand aan een deelname aspecten die van invloed kunnen zijn op deelname, zoals aandoening of handicap, aan de begeleiders kenbaar te maken.
7. Het is de deelnemer verboden voorafgaand of tijdens de activiteit alcohol te gebruiken.
Bij het niet voldoen aan een van genoemde vereisten kunnen de begeleiders van de activiteit deelname weigeren, zonder dat recht bestaat op restitutie.

Artikel 3. Aanmelding

1. Aanmelding of afmelding geschiedt uiterlijk de zondagavond voor 21.00 uur voorafgaande aan een activiteit. Bij afmeldingen na deze tijd wordt € 15,-- in rekening gebracht.
Bij latere aanmelding beslist diegene bij wie men zich moet aanmelden of deelname nog mogelijk is.
2. Minimumleeftijd voor deelname is 12 jaar. Voor deelname van een minderjarige is voorafgaande schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger vereist. Een minderjarige deelnemer wordt tijdens de activiteit vergezeld door een meerderjarige, aangewezen door de wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 4. Annulering

1. Annulering door de deelnemer kan kosteloos plaatsvinden tot de zondagavond 21.00 uur direct voorafgaand aan de activiteit.
2. Bij niet tijdige annulering wordt € 15,-- in rekening gebracht.

Artikel 5. Programma

1. Ter wille van het goede verloop en de veiligheid van de activiteit is de deelnemer voor en tijdens de activiteit verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van de begeleiders.
2. De begeleiders van de activiteit hebben het recht wijzigingen in het programma aan te brengen indien dit in het belang van de deelnemer(s) is, bijvoorbeeld ten gevolge van weersomstandigheden. In dat geval wordt – zo mogelijk in overleg met de deelnemers – een ook financieel redelijk alternatief gezocht.
3. Een deelnemer kan door de begeleider(s) van verdere deelname worden uitgesloten in geval van wangedrag of wanneer zich bij de deelnemer een dusdanige geestelijke en/of fysieke gesteldheid openbaart dat verdere deelname de goede voortgang van de activiteit stagneert of in gevaar brengt. Alle uit deze uitsluiting voortvloeiende gevolgen en kosten komen voor rekening van de uitgeslotene. Hij/zij kan geen aanspraak maken op restitutie van hetgeen hij/zij heeft betaald.

Bij geschillen tussen begeleiders en deelnemers over de toepassing van deze voorwaarden beslist het bestuur van de montañeros.